(Xây dựng) – Sử dụng đất ổn định là một trong những yếu tố cần có để cá nhân, hộ gia đình được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, dưới đây là chi tiết các loại giấy tờ đó: