Tiến độ thi công Tòa nhà The golden an khánh18T2 đến ngày 17/01/2015: 1. Ram dốc số 2 lên xuống tầng hầm đã được thi công xong. 2. Bê tông sàn cos -0.95 phân khu I, II đã được thi công xong. 3. Gia công lắp dựng giàn giáo, coppha, cốt thép sàn cos 0.0 phân khu I, II.