(Xây dựng) – Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh vừa có văn bản giới thiệu địa điểm lập dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Bằng An, huyện Quế Võ.

Bắc Ninh giới thiệu địa điểm lập dự án tại huyện Quế Võ

Xét đề nghị của UBND huyện Quế Võ và các Sở Xây dựng và Tài nguyên & Môi trường, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh đồng ý bằng văn bản giới thiệu khu đất tại thôn Đông và thôn Sau của xã Bằng An (có sơ đồ sử dụng đất kèm theo), huyện Quế Võ có tổng diện tích khoảng 7,2ha cho UBND xã Bằng An lập quy hoạch, dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở đấu giá quyền sử dụng đất.

Văn bản của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh cũng nêu rõ, UBND huyện Quế Võ cập nhật khu đất nêu trên vào điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất hàng năm trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt theo quy định. Các cơ quan liên quan trong tỉnh có trách nhiệm hướng dẫn triển khai thực hiện theo đúng quy định hiện hành.

Thanh Nga