Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư quy định về chế độ và biểu mẫu báo cáo tình hình thực hiện, thanh toán kế hoạch vốn đầu tư công.

bao cao tinh hinh thuc hien thanh toan ke hoach von dau tu cong
Ảnh minh họa

Theo dự thảo, các loại báo cáo gồm: 1. Báo cáo định kỳ bao gồm báo cáo hàng tháng, hàng năm, giữa kỳ trung hạn, cả giai đoạn trung hạn 05 năm; 2. Báo cáo chuyên đề để đáp ứng yêu cầu thông tin có tính chuyên sâu về một chủ đề cụ thể liên quan đến tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm, và phải thực hiện một hoặc nhiều lần trong khoảng thời gian nhất định; 3. Báo cáo đột xuất để đáp ứng yêu cầu thông tin về vấn đề phát sinh bất thường liên quan đến tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm.

Các cơ quan, đơn vị báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn và hàng năm phải đảm bảo đầy đủ nội dung, chính xác, trung thực, đúng thời hạn quy định tại Thông tư này. Nội dung báo cáo cần thuyết minh rõ các tồn tại, khó khăn, vướng mắc, các yếu tố ảnh hưởng đến việc thực hiện giao kế hoạch, giải ngân vốn đầu tư công theo kế hoạch; đề xuất các biện pháp tháo gỡ có liên quan đến công tác quản lý, thanh toán vốn đầu tư công; đảm bảo cung cấp đầy đủ thông tin phục vụ cho công tác quản lý của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Báo cáo định kỳ tình hình thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công hàng năm

Dự thảo quy định nội dung báo cáo như sau: Hàng tháng, các đơn vị báo cáo kết quả giải ngân tháng trước, ước kết quả giải ngân đến hết tháng báo cáo theo từng nguồn vốn của kế hoạch được giao trong năm, kế hoạch vốn các năm trước được cấp có thẩm quyền cho phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân trong năm kế hoạch, kế hoạch vốn ứng trước.

Định kỳ 06 tháng, hàng năm, các đơn vị báo cáo thêm chi tiết danh mục dự án sử dụng vốn ngân sách trung ương theo nguồn vốn, ngành, lĩnh vực, chương trình theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 45 Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công.

Về thời hạn gửi báo cáo: Các Bộ, cơ quan trung ương, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Kho bạc Nhà nước báo cáo định kỳ hàng tháng, hàng năm gửi cơ quan nhận báo cáo theo thời hạn quy định tại điểm c khoản 1 Điều 45 Nghị định số 40/2020/NĐ-CP, cụ thể: Hàng tháng trước ngày 15 của tháng báo cáo; hằng năm (báo cáo 13 tháng) trước ngày 28/02 năm sau năm kế hoạch.

Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây.