Ngày 23/3, Bộ Xây dựng có Văn bản số 590/BXD-QLN gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Dự án “Xây dựng chính sách tổng thể nhà ở xã hội (NƠXH) tại Việt Nam trong giai đoạn 2021 – 2030”.

Đề xuất chủ trương đầu tư Dự án “Xây dựng chính sách tổng thể NƠXH tại Việt Nam trong giai đoạn 2021 – 2030”
Ảnh minh họa.

Trước đó, Bộ Xây dựng nhận được Văn bản số 1345/BKHĐT-KTĐN ngày 09/3/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư cho Dự án “Xây dựng chương trình tổng thể và mô hình đầu tư thí điểm NƠXH tại Việt Nam”.

Theo đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Bộ Xây dựng triển khai lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư cho Dự án. Trong quá trình lập và trình báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư cho Dự án, Bộ Xây dựng cần căn cứ vào quy định tại Điều 16 và Điều 20, Nghị định số 16/2006/NĐ-CP và Điều 5, Điều 6, Thông tư số 12/2016/TT-BKHĐT ngày 08/8/2016 hướng dẫn một số điều của Nghị định số 16/2016/NĐ-CP.

Đồng thời, Bộ Xây dựng cần lưu ý làm rõ những nội dung về: vai trò và sự phối hợp giữa các đơn vị có liên quan của Bộ và phía Hàn Quốc, sự tham gia của các địa phương trong quá trình thực hiện và sau khi kết thúc Dự án; đảm bảo không có sự trùng lặp với các dự án khác trong cùng lĩnh vực; tính bền vững về khả năng áp dụng, phổ biến, nhân rộng kết quả sau khi Dự án kết thúc; khả năng bố trí vốn đối ứng. Về vấn đề này, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Ngày 06/12/2016, Bộ Xây dựng đã có văn bản số 2732/BXD-HTQT gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề xuất được thực hiện Dự án “Xây dựng chương trình tổng thể và mô hình đầu tư thí điểm NƠXH tại Việt Nam” sử dụng viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Hàn Quốc, kèm theo Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư và đã được các Bộ, ngành liên quan góp ý.

Tuy nhiên, thông qua quá trình làm việc và trao đổi từ ngày 11/9/2017 đến 05/11/2017, Bộ Xây dựng và Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc (KOICA) đã thống nhất đổi tên dự án thành “Xây dựng chính sách tổng thể NƠXH tại Việt Nam trong giai đoạn 2021-2030” cho phù hợp với mục tiêu và kết quả dự kiến đạt được của dự án.

Ngày 28/02/2018, Bộ Xây dựng có văn bản số 375/BXD-HTQT gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề xuất sử dụng viện trợ không hoàn lại của Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc (KOICA) cho Dự án với tên mới là: “Xây dựng chính sách tổng thể NƠXH tại Việt Nam trong giai đoạn 2021-2030”.

Bộ Xây dựng đã lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư đối với Dự án “Xây dựng chính sách tổng thể NƠXH tại Việt Nam trong giai đoạn 2021-2030”, đề nghị quý Bộ thẩm định và trình Thủ tướng Chính phủ ra quyết định chủ trương đầu tư.

Thu Giang