UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2787/QĐ-UBND phê duyệt sửa đổi một số nội dung tại Quyết định số 4266/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của UBND tỉnh phê duyệt Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Quảng Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Quảng Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

Quảng Nam thực hiện điều chỉnh một số nội dung Chương trình phát triển nhà ở tỉnh.

Các nội dung sửa đổi cụ thể như sau: Điểm b, Khoản 2, Điều 1: Tổng diện tích nhà ở khoảng 38,79 triệu m² sàn; Diện tích bình quân đầu người là 25,0 m² sàn (trong đó tại đô thị đạt 32,5 m² sàn và tại nông thôn đạt 22,64 m² sàn);

Diện tích nhà ở tối thiểu 8 m² sàn/người; Chất lượng nhà ở: Tỷ lệ nhà ở kiên cố đạt 80%, nhà ở bán kiên cố khoảng 15%, nhà ở thiếu kiên cố khoảng 5%, không có nhà đơn sơ.

Điểm a, b, Khoản 3, Điều 1: (a) Kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 2013 – 2020: 9.446.100 m² sàn (cụ thể: Nhà ở thương mại 1.539.200 m² sàn; Nhà ở do người dân tự đầu tư xây dựng 5.408.300 m² sàn; Nhà ở người có công 692.200 m² sàn; Nhà ở người có thu nhập thấp khu vực đô thị 224.900 m² sàn;

Nhà ở người nghèo khu vực nông thôn 464.100 m² sàn; Nhà ở công nhân 610.500 m² sàn; Nhà ở sinh viên 45.300 m² sàn; Nhà ở công vụ 7.400 m² sàn; Nhà ở giáo viên 34.400 m² sàn; Nhà tái định cư 419.800 m² sàn).

Nhu cầu đất ở đến năm 2020: Trong giai đoạn 2013 – 2020, nhu cầu đất ở toàn tỉnh khoảng 1.275,6ha (Trong đó: Đô thị khoảng 657,6 ha và nông thôn khoảng 618 ha). Trong quá trình thực hiện, kết hợp với nhu cầu sử dụng đất xây dựng hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội để hình thành các dự án cụ thể”. Khoản 4, Điều 1: Tổng nguồn vốn đầu tư xây dựng nhà ở giai đoạn 2013-2020 dự kiến khoảng 66.024 tỷ đồng, bao gồm vốn ngân sách nhà nước, vốn ngoài ngân sách và vốn tự có của nhân dân.

UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, địa phương liên quan xây dựng Kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 2018-2020 đảm bảo tổng chỉ tiêu diện tích nhà ở, đất ở theo Chương trình được duyệt; đảm bảo nguyên tắc hiệu quả, khả thi, tạo động lực thu hút đầu tư.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các nội dung khác tại Quyết định số 4266/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 không thuộc phạm vi sửa đổi của Quyết định này vẫn còn hiệu lực thi hành.

Nguyễn Tuấn