Bộ Xây dựng có văn bản gửi UBND tỉnh Bình Dương về việc trả lời kiến nghị của địa phương tại Phiên họp Chính phủ ngày 02/7/2018.

Điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất trong dự án đầu tư xây dựng kinh doanh nhà ở để bán hoặc kết hợp cho thuê

Ảnh minh họa (nguồn: Internet)

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc giao Bộ Xây dựng nghiên cứu, xử lý các kiến nghị của các địa phương tại Phiên họp Chính phủ ngày 02/7/2018 theo nội dung Văn bản số 6772/VPCP-QHĐP ngày 18/7/2018 của Văn phòng Chính phủ. Bộ Xây dựng đã rà soát, xác định kiến nghị của UBND tỉnh Bình Dương có liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng với nội dung như sau:

Đề nghị xem xét điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất trong dự án đầu tư xây dựng kinh doanh nhà ở để bán hoặc kết hợp cho thuê.

Theo Bộ Xây dựng, điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất trong dự án đầu tư xây dựng kinh doanh nhà ở để bán hoặc kết hợp cho thuê được các quy định tại Luật Đất đai năm 2013 (Điều 194); Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014 (Điều 9 và Điều 37); Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai (Điều 41) và Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ về quản lý đầu tư phát triển đô thị (Khoản 7 Điều 4, được hướng dẫn tại Điều 11 Thông tư liên tịch số 20/2013/TTLT-BXD-BNV ngày 21/11/2013 của Bộ Xây dựng – Bộ Nội vụ hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 11/2013/NĐ-CP).

Việc xem xét chuyển nhượng quyền sử dụng đất trong dự án đầu tư xây dựng kinh doanh nhà ở để bán hoặc kết hợp cho thuê phải tuân thủ các điều kiện quy định tại các văn bản nêu trên, cụ thể: Phù hợp với kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện; quy hoạch đô thị (quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết) và quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc của khu vực đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, an sinh xã hội và nhu cầu về nhà ở của địa phương.

Thuộc khu vực được chuyển quyền sử dụng đất đã được đầu tư xây dựng hạ tầng cho người dân tự xây dựng nhà ở do UBND tỉnh quy định (căn cứ nhu cầu phát triển đô thị, khả năng huy động các nguồn lực, đề xuất của chủ đầu tư) sau khi có ý kiến thống nhất bằng văn bản của Bộ Xây dựng.

Thực hiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất sau khi Chủ đầu tư dự án hoàn thành việc đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, đảm bảo kết nối với hệ thống hạ tầng chung của khu vực, đảm bảo cung cấp các dịch vụ thiết yếu và hoàn thành nghĩa vụ tài chính liên quan đến đất đai của dự án gồm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; thuế, phí, lệ phí liên quan đến đất đai (nếu có); đủ điều kiện để kinh doanh quyền sử dụng đất và tuân thủ quy định của pháp luật đất đai về mục đích sử dụng đất, thời hạn sử dụng đất và đăng ký đất đai.

Diệu Anh