Eco – Green City hướng tới các giá trị dành cho công dân toàn cầu