Bộ Xây dựng có văn bản gửi Văn phòng Chính phủ về việc góp ý phương án sắp xếp, xử lý nhà, đất là văn phòng đại diện, nhà khách của các bộ, cơ quan Trung ương trên địa bàn TP Hồ Chí Minh.

Góp ý về phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất là văn phòng đại diện, nhà khách của các bộ, cơ quan Trung ương trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Trụ sở UBND TP Hồ Chí Minh (nguồn: Internet)

Trước đó, Bộ Xây dựng nhận được Công văn số 2345/VPCP-CN ngày 22/8/2018 của Văn phòng Chính phủ (kèm theo công văn số 122/BTC-QLCS ngày 13/8/2018 của Bộ Tài chính) lấy ý kiến về phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất là văn phòng đại diện, nhà khách của các Bộ, cơ quan Trung ương trên địa bàn TP Hồ Chí Minh (gọi tắt: các cơ sở nhà, đất).

Theo Bộ Xây dựng, để đẩy nhanh tiến độ việc xử lý, sắp xếp các cơ sở nhà, đất, đề nghị giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan tiến hành việc rà soát các cơ sở nhà, đất đang bố trí cho các Bộ, ngành quản lý, sử dụng theo quy định tại Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ Quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công.

Trên cơ sở kết quả rà soát, Bộ Tài chính phối hợp với Bộ Xây dựng, UBND TP Hồ Chí Minh và các cơ quan liên quan đề xuất phương án tổng thể để xử lý, sắp xếp các cơ sở nhà, đất nói trên theo hướng gộp thành các khu liên cơ quan hoặc khu hành chính tập trung phù hợp với quy hoạch chung và khả năng đáp ứng nhu cầu về quỹ đất của TP Hồ Chí Minh trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Cụ thể, đối với các cơ sở nhà, đất là văn phòng đại diện của các Bộ, cơ quan Trung ương trước khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án xử lý, sắp xếp tổng thể thì mỗi Bộ, cơ quan Trung ương chỉ giữ lại 01 cơ sở nhà, đất bố trí làm văn phòng đại diện để đảm bảo hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Ngoài ra, đối với các cơ sở nhà, đất đang bố trí làm nhà khách của các Bộ, cơ quan Trung ương do nhà nước quản lý hoặc đang hoạt động theo mô hình đơn vị sự nghiệp thì các Bộ, cơ quan Trung ương đề xuất, xây dựng phương án chuyển sang mô hình đơn vị sự nghiệp tự chủ tài chính, mô hình doanh nghiệp nhà nước hoặc cổ phần hóa.

Diệu Anh