Sau khi nhận được Công văn số 6173/UBND-QLĐTh ngày 09/8/2018 của UBND TP Đà Nẵng về việc chuyển quyền sử dụng đất đã đầu tư hạ tầng cho người dân tự xây dựng nhà ở tại Dự án Golden Hills City – giai đoạn 1 (đợt 3), Công văn số 9031/SXD-PTĐT ngày 02/10/2018 của Sở Xây dựng TP Đà Nẵng về việc cung cấp bổ sung các thông tin liên quan đến Dự án Golden Hills City – giai đoạn 1 và các tài liệu kèm theo, Bộ Xây dựng đã có văn bản gửi UBND TP Đà Nẵng.

Góp ý việc chuyển quyền sử dụng đất đã đầu tư hạ tầng tại Dự án Golden Hills City

Vị trí Dự án Golden Hills. (Nguồn: Internet)

Theo Bộ Xây dựng, về việc chuyển quyền sử dụng đất đã đầu tư hạ tầng cho người dân tự xây dựng nhà ở đối với các khu vực của Dự án Golden Hills City – giai đoạn 1, Bộ Xây dựng đã có ý kiến cụ thể tại các công văn: Số 47/BXD-PTĐT ngày 12/01/2015, số 2912/BXD-PTĐT ngày 14/12/2015 theo các quy định tại Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ về quản lý đầu tư phát triển đô thị và Thông tư liên tịch số 20/2013/TTLT-BXD-BNV ngày 21/11/2013 của Bộ Xây dựng và Bộ Nội vụ hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 11/2013/NĐ-CP.

Tại Công văn số 6173/UBND-QLĐTh ngày 09/8/2018, UBND TP Đà Nẵng tiếp tục đề nghị Bộ Xây dựng có ý kiến thống nhất về việc chuyển quyền sử dụng đất đã đầu tư hạ tầng cho người dân tự xây dựng nhà ở đối với 320 lô đất ở chia lô tại Dự án Golden Hills City – giai đoạn 1.

Bộ Xây dựng thấy rằng, Nghị định số 144/2016/NĐ-CP ngày 01/11/2016 của Chính phủ quy định một số cơ chế đặc thù về đầu tư, tài chính, ngân sách và phân cấp quản lý đối với TP Đà Nẵng đã ủy quyền để UBND TP Đà Nẵng xem xét, quyết định chuyển quyền sử dụng đất cho người dân tự xây dựng nhà ở theo quy hoạch chi tiết đối với từng trường hợp dự án cụ thể.

Nghị định đã có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2017, vì vậy, đề nghị UBND TP Đà Nẵng khẩn trương phê duyệt khu vực phát triển đô thị để có đủ cơ sở thực hiện quy định tại Khoản 2, Điều 9, Nghị định số 144/2016/NĐ-CP và văn bản pháp luật liên quan về việc chuyển quyền sử dụng đất đã đầu tư hạ tầng cho người dân tự xây dựng nhà ở tại Dự án Golden Hills City – giai đoạn 1.

Khánh An