Phúc đáp Công văn số 1609/UBND-KT2 ngày 13/6/2018 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc chuyển quyền sử dụng đất đã đầu tư xây dựng hạ tầng cho người dân tự xây dựng nhà ở tại dự án Khu biệt thự cao cấp và nhà ở Hải Long Trang, xã Cửu Cao, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên (viết tắt là Dự án), Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Hưng Yên: Chuyển quyền sử dụng đất đã đầu tư hạ tầng tại dự án Khu biệt thự cao cấp và nhà ở Hải Long Trang

Khu đất thực hiện Dự án có quy mô khoảng 2,5ha đã được UBND tỉnh Hưng Yên chấp thuận đầu tư cho Cty TNHH Hải Long Trang thực hiện dự án Khách sạn và biệt thự cao cấp Hải Long Trang tại Quyết địnhsố 4120/QĐ-UBND ngày 08/11/2005 và giao đất cho Cty TNHH Lạc Viên Cửu Cao (sau đây gọi tắt là Cty) thuê tại Quyết định số 990/QĐ-UBND ngày 26/4/2006 (Cty TNHH Hải Long Trang là chủ sở hữu của Cty TNHH Lạc Viên Cửu Cao theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên có Mã số doanh nghiệp 0900241544 do Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hưng Yên cấp ngày 03/10/2005, sửa đổi lần 2 ngày 19/6/2012).

Ngày 17/01/2012, UBND tỉnh Hưng Yên có Thông báo số 21/TB-UBND về việc điều chỉnh mục tiêu dự án “Khách sạn và biệt thự cao cấp Hải Long Trang” thành dự án “Khu biệt thự cao cấp và nhà ở Hải Long Trang”.

Mặt bằng quy hoạch tổng thể được Sở Xây dựng Hưng Yên chấp thuận tại Thông báo số 52/TB-SXD ngày 27/3/2012; điều chỉnh tại Thông báo số 29/TB-SXD ngày 24/01/2018.

Ngày 11/9/2012, UBND tỉnh Hưng Yên đã cấp giấy chứng nhận đầu tư số 05101000548 cho Cty thực hiện Dự án Khu biệt thự cao cấp và nhà ở Hải Long Trang.

Cty cũng đã được UBND tỉnh Hưng Yên đã giao đất và điều chỉnh diện tích, kích thước và chuyển mục đích sử dụng đất, chuyển hình thức cho thuê đất các tại Quyết định số 1028/QĐ-UBND ngày 02/6/2015 và điều chỉnh lần hai tại Quyết định số 1258/QĐ-UBND ngày 04/6/2018. Dự án đã được Cty phê duyệt tại Quyết định số 01/2012/QĐ-LVCC ngày 09/5/2012.

Ý kiến cụ thể đối với khu vực được thực hiện chuyển quyền sử dụng đất đã đầu tư hạ tầng cho người dân tự xây nhà ở tại Dự án

Theo báo cáo của UBND tỉnh Hưng Yên tại Công văn số 1609/UBND-KT2 ngày 13/6/2018 và hồ sơ tài liệu Dự án gửi kèm, Dự án đã cơ bản xây dựng hoàn thiện cơ sở hạ tầng thiết yếu.

Tuy nhiên, căn cứ Quy hoạch chung xây dựng huyện Văn Giang đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 được UBND tỉnh Hưng Yên phê duyệt tại Quyết định số 1788/QĐ-UBND ngày 18/9/2013, Dự án thuộc khu đất có chức năng là đất Trung tâm thương mại, dịch vụ.

Đề nghị UBND tỉnh Hưng Yên chỉ đạo Sở Xây dựng, các cơ quan chức năng của tỉnh rà soát, kiểm tra sự phù hợp về chức năng sử dụng đất của Dự án với Quy hoạch chung xây dựng huyện Văn Giang, báo cáo Bộ Xây dựng kết quả rà soát.

Bộ Xây dựng sẽ căn cứ kết quả rà soát và các quy định tại Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ về quản lý đầu tư phát triển đô thị và Thông tư liên tịch số 20/2013/TTLT-BXD-BNV ngày 21/11/2013 của Bộ Xây dựng và Bộ Nội vụ hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 11/2013/NĐ-CP để cho ý kiến về nội dung chuyển quyền sử dụng đất của Dự án.

PV