Sau khi nhận được Công văn số 894/SXD-QLN ngày 10/8/2018 của Sở Xây dựng tỉnh Trà Vinh đề nghị hướng dẫn về việc bán nhà ở cũ thuộc sở hữu Nhà nước bố trí sau ngày 19/01/2007, Bộ Xây dựng đã có văn bản Bộ Tài chính.

Hướng dẫn về việc bán nhà ở cũ thuộc sở hữu Nhà nước
Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)

Theo đó, hiện nay, việc bán nhà ở cũ thuộc sở hữu Nhà nước cho người đang thuê thực hiện theo quy định tại Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Nhà ở.

Theo quy định tại Khoản 5, Điều 63 của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP thì Nhà nước chỉ thực hiện bán nhà ở cũ thuộc sở hữu Nhà nước được bố trí sử dụng trước ngày 19/01/2007; đối với những trường hợp bố trí sử dụng nhà ở từ ngày 19/01/2007 thì thực hiện giải quyết theo quy định của pháp luật về quản lý tài sản nhà đất thuộc sở hữu Nhà nước (nay là pháp luật về quản lý sử dụng tài sản công).

Vì vậy, Bộ Xây dựng đề nghị Bộ Tài chính nghiên cứu, hướng dẫn việc giải quyết đối với nhà ở cũ thuộc sở hữu Nhà nước bố trí sử dụng từ sau ngày 19/01/2007 để các địa phương trong cả nước có cơ sở thực hiện thống nhất.

Linh Nguyễn