(Xây dựng) – Năm 2020, cũng như các huyện khác, huyện miền núi Lang Chánh gặp không ít khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, nhất là dịch Covid- 19. Tuy nhiên, nhờ có sự chỉ đạo quyết liệt, sự nỗ lực của các cấp, ngành và các tầng lớp nhân dân. Lang Chánh vẫn đạt và vượt hầu hết các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra.

lang chanh thanh hoa nam 2020 san xuat cong nghiep xay dung tang
Ảnh minh họa (Nguồn: Intetnet).

Tổng giá trị sản xuất năm 2020 (theo giá so sánh năm 2010) ước đạt 2.793,16 tỷ đồng. Tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân 15,5%. Trong đó nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng 12,5%; công nghiệp – xây dựng tăng 21,3%, dịch vụ tăng 9,6% so với cùng kỳ. Thu nhập bình quân đầu người 30 triệu đ/năm.

Nhờ các chủ trương, giải pháp phù hợp. Giá trị toàn ngành sản xuất công nghiệp – xây dựng đạt năm 2020 ước đạt 1.198,366 tỷ đồng (theo giá so sánh năm 2010), tăng 21,3% so với cùng kỳ. Trong đó, ngành xây dựng đạt 856,973 tỷ đồng. Nhiều công trình, dự án lớn hoàn thành được đưa vào sử dụng như QL15A, Tỉnh lộ 530… đã tạo hiệu quả thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội cho các địa phương trong huyện, nhất là các xã thuộc vùng sâu, vùng xa khó khăn.

Cùng với đó, chương trình NTM cũng thu được những kết quả tích cực. Đến nay, bình quân toàn huyệt đạt 14,1 tiêu chí/xã; 11,5 tiêu chí/làng, bản. Năm 2020 có thêm 1 xã (Tân Phúc) và 7 thôn, bản hoàn thành xây dựng NTM. Nâng tổng số xã đạt chuẩn NTM lên 3 xã, tỷ lệ 33%; tổng số thôn, bản đạt NTM 31 đơn vị, tỷ lệ 48,4%. Đồng thời, các mô hình phát triển sản xuất từ vốn chương trình xây dựng NTM, 135, 30a được triển khai tích cực. Đến nay, đã có 25 dự án, mô hình sản xuất hiệu quả, được đầu tư với tổng kinh phí 7,539 tỷ đồng.