(Xây dựng) – Sáng 9/12, tại kỳ họp thứ 21, HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đã tiến hành các thủ tục miễn nhiệm và bầu bổ sung Chủ tịch UBND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Ông Phạm Quang Ngọc – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình.

Ông Trần Hồng Quảng – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tọa kỳ họp.

ong pham quang ngoc giu chuc chu tich ubnd tinh ninh binh
Ông Phạm Quang Ngọc được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình (Nguồn: TTXVN).

HĐND tỉnh thực hiện quy trình miễn nhiệm và bầu bổ sung chức danh Chủ tịch UBND tỉnh; miễn nhiệm, bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Ông Trần Hồng Quảng – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trình bày trước kỳ họp Tờ trình về việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với ông Đinh Văn Điến.

100% đại biểu HĐND tỉnh có mặt tại phiên họp đã nhất trí miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh đối với ông Đinh Văn Điến và thông qua dự thảo Nghị quyết.

Tiếp theo, HĐND tỉnh thực hiện quy trình bầu chức danh Chủ tịch UBND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Ông Trần Hồng Quảng – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trình bày trước kỳ họp Tờ trình về việc giới thiệu nhân sự để bầu giữ chức danh Chủ tịch UBND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 – 2021, theo đó giới thiệu ông Phạm Quang Ngọc – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 – 2021 để bầu Chủ tịch UBND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

100% đại biểu HĐND tỉnh có mặt tại hội trường đã biểu quyết nhất trí thông qua danh sách bầu Chủ tịch UBND tỉnh.

HĐND tỉnh đã tiến hành bầu Chủ tịch UBND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 – 2021 bằng hình thức bỏ phiếu kín. Kết quả kiểm phiếu: Ông Phạm Quang Ngọc – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã trúng cử chức danh Chủ tịch UBND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

100% đại biểu HĐND tỉnh có mặt tại hội trường đã biểu quyết nhất trí thông qua dự thảo Nghị quyết xác nhận kết quả bầu chức danh Chủ tịch UBND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với ông Phạm Quang Ngọc.

Tiếp theo, HĐND tỉnh thực hiện quy trình miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Ông Tống Quang Thìn – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trình bày Tờ trình về việc miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với ông Nguyễn Ngọc Thạch. 100% đại biểu HĐND tỉnh có mặt tại hội trường đã biểu quyết nhất trí miễn nhiệm, biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh đối với ông Nguyễn Ngọc Thạch.

Sau đó, HĐND tỉnh tiếp tục thực hiện quy trình bầu chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Căn cứ Tờ trình về giới thiệu nhân sự do ông Phạm Quang Ngọc – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trình bày, 100% đại biểu HĐND tỉnh có mặt tại hội trường biểu quyết nhất trí thông qua danh sách 2 ứng viên để bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 – 2021 là các ông: Trần Song Tùng – Giám đốc Sở Tài chính; Nguyễn Cao Sơn – Bí thư Thành ủy Tam Điệp.

HĐND tỉnh đã tiến hành bầu chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Kết quả, ông Trần Song Tùng và ông Nguyễn Cao Sơn đã trúng cử chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

100% đại biểu HĐND tỉnh có mặt tại phiên họp đã nhất trí thông qua dự thảo Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu giữ chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 – 2021.