Vấn đề chuyển quyền sử dụng đất cho người dân tự xây dựng nhà ở tại các dự án xây dựng khu nhà ở thương mại, khu đô thị mới tại Quảng Bình là nhu cầu tất yếu của cư dân. Tại kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 – 2021, lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Bình đã báo cáo HĐND tỉnh, cử tri và nhân dân được biết về việc này.

Quảng Bình: Chú trọng khâu chuyển quyền sử dụng đất đã đầu tư hạ tầng cho người dân tự xây dựng nhà ở

Toàn cảnh kỳ họp.

Thực hiện ý nguyện của nhân dân, cử tri và kết luận của Chủ tọa kỳ họp tại phiên chất vấn, trả lời chất vấn và kiến nghị của cử tri tại Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XVII, UBND tỉnh Quảng Bình đã chỉ đạo Sở Xây dựng triển khai thực hiện một số nhiệm vụ liên quan đến vấn đề chuyển quyền sử dụng đất cho người dân tự xây dựng nhà ở tại các dự án xây dựng khu nhà ở thương mại, cụ thể:

Tham mưu UBND tỉnh quy định các khu vực được chuyển quyền sử dụng đất đã được đầu tư xây dựng hạ tầng cho người dân tự xây dựng nhà ở; các khu vực bắt buộc phải xây dựng nhà ở theo đúng trình tự, thủ tục quy định tại Thông tư liên tịch số 20/2013/TTLT-BXD-BNV ngày 21/11/2013 của Bộ Xây dựng và Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 11/2013/NĐ-CP.

Việc quy định các khu vực được chuyển quyền sử dụng đất đã được đầu tư hạ tầng cho người dân tự xây dựng nhà ở, các khu vực bắt buộc phải xây dựng nhà ở đối với các dự án khu nhà ở thương mại, khu đô thị lâu nay được Sở Xây dựng tham mưu và UBND tỉnh quyết định đều thực hiện theo đúng thủ tục, trình tự quy định tại Thông tư Liên tịch số 20/2013/TTLT-BXD-BNV ngày 21/11/2013 của Bộ Xây dựng và Bộ Nội vụ về hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 11/2013/NĐ-CP. Ngoài ra, thực hiện theo Thông báo số 249/TB-VP ngày 08/9/2017 của Văn phòng HĐND tỉnh Thông báo kết luận của Chủ tịch HĐND tỉnh tại phiên họp thường kỳ tháng 8/2017 của Thường trực HĐND tỉnh, Sở Xây dựng tham mưu UBND tỉnh xin ý kiến của Thường trực HĐND tỉnh trước khi UBND tỉnh quyết định theo thẩm quyền.

Trước khi UBND tỉnh Quảng Bình xem xét, quyết định theo thẩm quyền việc chuyển quyền sử dụng đất cho người dân, UBND tỉnh chỉ đạo Sở Xây dựng phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan và chủ đầu tư dự án kiểm tra đảm bảo khu vực được thực hiện chuyển quyền sử dụng đất phải được đầu tư các công trình hạ tầng kỹ thuật thiết yếu, bao gồm: Các công trình dịch vụ và các công trình hạ tầng kỹ thuật (đường giao thông, các tuyến cấp điện, chiếu sáng, thông tin viễn thông, cấp thoát nước) theo quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt; đảm bảo kết nối với hệ thống hạ tầng chung của khu vực; đảm bảo cung cấp các dịch vụ thiết yếu cho người dân khi đến ở.

Quảng Bình: Chú trọng khâu chuyển quyền sử dụng đất đã đầu tư hạ tầng cho người dân tự xây dựng nhà ở

Chỉ chuyển quyền sử dụng đất cho người dân tự xây dựng nhà ở tại các dự án khu nhà ở thương mại, khu đô thị mới khi đã đầu tư hạ tầng kỹ thuật hoàn chỉnh.

Khu vực được thực hiện chuyển quyền sử dụng đất đã đầu tư hạ tầng cho người dân tự xây dựng nhà ở không thuộc các vị trí sau: Khu vực có yêu cầu cao về kiến trúc cảnh quan, khu vực trung tâm và xung quanh các công trình là điểm nhấn kiến trúc trong đô thị; nằm tại mặt tiền các tuyến đường cấp khu vực trở lên và các tuyến đường cảnh quan chính trong đô thị theo quy định của Bộ Xây dựng.

Để có cơ sở thống nhất thực hiện việc quy định khu vực được chuyển quyền sử dụng đất đã đầu tư hạ tầng cho người dân tự xây dựng nhà ở hoặc bắt buộc xây dựng nhà ở để bán đối với các dự án nhà ở thương mại, UBND tỉnh Quảng Bình đã chỉ đạo Sở Xây dựng nghiên cứu tham mưu quy định cụ thể các khu vực bắt buộc phải xây dựng nhà ở, các khu vực được phép chuyển quyền sử dụng đất đã đầu tư hạ tầng cho người dân tự xây dựng nhà ở, lấy ý kiến Bộ Xây dựng trước khi UBND tỉnh ban hành để áp dụng.

Nhất Linh