UBND tỉnh Quảng Nam vừa ra Văn bản số 1433/QĐ-UBND liên quan dự án xây dựng bảng giá đất thời kỳ 2020 – 2024 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và giao nhiệm vụ cho Sở Tài nguyên và Môi trường xây dựng dự án trình UBND tỉnh phê duyệt.

Quảng Nam: Triển khai xây dựng bảng giá đất thời kỳ 2020 - 2024

Căn cứ nội dung dự án được duyệt, UBND cấp huyện chỉ đạo phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với phòng Tài chính Kế hoạch, các phòng, ban chuyên môn liên quan và UBND cấp xã (hoặc lựa chọn đơn vị tư vấn chuyên nghiệp có đủ năng lực, uy tín, có chức năng tư vấn về giá đất) để điều tra, khảo sát giá đất thị trường, trên cơ sở đó đề xuất bảng giá các loại đất thời kỳ 2020 – 2024 và giao nộp kết quả theo đúng nội dung, thời gian quy định.

Thời gian thực hiện cụ thể: Tổ chức hội nghị triển khai thực hiện dự án xây dựng bảng giá đất trước ngày 20/5/2019; Các huyện, thị xã, thành phố tổ chức điều tra khảo sát, thu thập thông tin về điểm điều tra, giá đất thị trường tại điểm điều tra từ ngày 20/5 đến trước ngày 20/7/2019; Tổng hợp kết quả điều tra giá đất thị trường tại cấp huyện, xin ý kiến của Thường trực HĐND cấp huyện và gửi hồ sơ cho Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 10/8/2019;

Tổng hợp kết quả điều tra giá đất thị trường tại cấp tỉnh trước ngày 20/8/2019; Dự thảo bảng giá đất, báo cáo UBND tỉnh xử lý giá đất giáp ranh, hội nghị lấy ý kiến góp ý của các ngành và địa phương, báo cáo xin ý kiến của Bộ Tài nguyên và Môi trường (nếu có) trước ngày 30/9/2019;

Tiếp tục hoàn chỉnh dự thảo bảng giá đất, lập thủ tục trình Hội đồng thẩm định bảng giá đất và Sở Tư pháp thẩm định trước ngày 10/10/2019; Hội đồng thẩm định bảng giá đất tỉnh và Sở Tư pháp tổ chức thẩm định bảng giá đất trong thời hạn 12 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ thẩm định; Tổ chức chỉnh sửa, hoàn thiện dự thảo bảng giá đất trình UBND tỉnh trước ngày 01/11/2019;

Xin ý kiến thành viên UBND tỉnh trước ngày 15/11/2019; Hoàn thiện trình HĐND tỉnh trước ngày 20/11/2019; Hoàn thiện và trình UBND tỉnh ký ban hành trước ngày 20/12/2019 để áp dụng thực hiện từ ngày 01/01/2020.

Nguyễn Tuấn