UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa có ý kiến​ chỉ đạo liên quan đến công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng Khu đô thị công nghiệp Dung Quất.

Quảng Ngãi: Yêu cầu hoàn trả bồi thường 123 tỷ đồng Dự án Khu đô thị công nghiệp Dung Quất
Khu đô thị công nghiệp Dung Quất có quy mô 523,1ha.

Theo đó, đối với công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng 44ha bổ sung giai đoạn 1A của Dự án Khu đô thị công nghiệp Dung Quất, yêu cầu Cty CP Hoàng Thịnh Đ​ạt khẩn trương ký hợp đồng bồi thường, giải phóng mặt bằng (GPMB), đo đạc, cắm mốc, chỉnh lý bản đồ cho toàn bộ khu đất 44ha bổ sung giai đoạn 1A của dự án với Trung tâm Phát triển quỹ đất Dung Quất trước ngày 05/12/2018 và cam kết chịu trách nhiệm việc ứng kinh phí để thực hiện bồi thường, GPMB.

Yêu cầu chậm nhất đến ngày 10/12/2018, Cty CP Hoàng Thịnh Đạt có trách nhiệm chuyển đủ kinh phí bồi thường phần diện tích 30ha theo phương án đã được UBND huyện Bình Sơn phê duyệt để sớm chi trả tiền bồi thường cho các hộ dân.

Giao UBND huyện Bình Sơn phối hợp với Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp Quảng Ngãi tổ chức hoàn thành công tác bồi thường, GPMB đối với phần diện tích 30ha này trước ngày 31/3/2019.

Về thủ tục hồ sơ đã được xác lập trước đây theo chủ trương bồi thường tạo quỹ đất sạch, nay đã có quyết định thu hồi đất, phê duyệt phương án bồi thường, yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện theo đúng ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại điểm b khoản 1 Công văn số 6627/UBND-CNXD ngày 29/10/2018.

Về việc hoàn trả kinh phí bồi thường khoảng 123 tỷ đồng để tiếp nhận 100,4ha đã thực hiện hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng: Chậm nhất đến ngày 31/3/2019, Cty CP Hoàng Thịnh Đạt phải hoàn trả kinh phí bồi thường, GPMB khoảng 123 tỷ đồng cho ngân sách tỉnh.

Ngay sau khi nhận hoàn trả 123 tỷ đồng cho ngân sách tỉnh, giao Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi làm thủ tục bàn giao 100,4ha mặt bằng cho nhà đầu tư để triển khai thực hiện dự án.

Sau ngày 31/3/2019, nếu doanh nghiệp không thực hiện việc hoàn trả 123 tỷ đồng cho ngân sách tỉnh thì giao Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp Quảng Ngãi lập thủ tục trình UBND tỉnh tổ chức đấu giá quyền thuê đất phần diện tích này theo quy định.

Nguyễn Tuấn