Bộ Xây dựng vừa có Công văn 2096/BXD-QLN ngày 20/8/2018 đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương báo cáo một số nội dung liên quan đến nhu cầu về nhà ở xã hội cho các đối tượng có thu nhập thấp và công nhân KCN đến năm 2020; các khó khăn, vướng mắc và kiến nghị các giải pháp đặc thù nhằm triển khai có hiệu quả chương trình phát triển nhà ở xã hội. Đồng thời, tổng hợp số liệu về việc triển khai thực hiện các dự án phát triển nhà ở xã hội, gửi báo cáo về Bộ Xây dựng trước ngày 10/9/2018.

Rà soát nhu cầu về nhà ở xã hội tại đô thị
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Trước đó, tại Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 25/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội, chính quyền địa phương là cấp quyết định sự thành công của chương trình phát triển nhà ở xã hội. Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện thể chế, bổ sung các cơ chế, chính sách để thúc đẩy việc phát triển nhà ở xã hội, bảo đảm phù hợp với điều kiện kinh tế – xã hội của đất nước và khả năng chi trả của từng đối tượng…

Linh Anh