Sau khi nhận được Văn bản số 4092/BTC-QLCS ngày 10/4/2018 của Bộ Tài chính về phương án sắp xếp lại, xử lý nhà đất thuộc sở hữu Nhà nước của Tổng Cty Công nghiệp Xi măng Việt Nam (Vicem) tại TP Hải Phòng, Bộ Xây dựng đã có Văn bản gửi Bộ Tài chính.

Sắp xếp lại, xử lý nhà đất thuộc sở hữu Nhà nước của Tổng Cty Công nghiệp Xi măng Việt Nam

Ảnh minh hoạ

Căn cứ ý kiến của UBND TP Hải Phòng tại Văn bản số 3087/UBND-DN ngày 30/5/2018 về phương án sử dụng đất của Tổng Cty Vicem và 02 đơn vị thành viên trên địa bàn TP Hải Phòng khi cổ phần hóa; Báo cáo của Tổng Cty Vicem tại Văn bản số 884/VICEM-TGV ngày 15/5/2018 của Tổng Cty Vicem và Cty TNHH MTV Xi măng Vicem Hải Phòng (Vicem Hải Phòng) tại Văn bản số 450/XMHP-QLDA ngày 18/4/2018 về việc giải trình Văn bản số 4092/BTC-QLCS ngày 10/4/2018 của Bộ Tài chính, sau khi tổng hợp, ngày 5/7/2018 Bộ Xây dựng đã có Văn bản số 1630/BXD – KHTC về phương án tổng thể các cơ sở nhà, đất của Tổng Cty Vicem và các đơn vị thành viên trên địa bàn TP Hải Phòng.

Hiện nay, Tổng Cty Vicem và 02 đơn vị thành viên là trường Trung cấp nghề kỹ thuật xi măng và Cty Vicem Hải Phòng đang quản lý, sử dụng 15 cơ sở nhà, đất.

Đối với 12 cơ sở nhà, đất: Bộ Tài chính đã có ý kiến về phương án sắp xếp lại, xử lý nhà đất thuộc sở hữu Nhà nước tại Văn bản số 4092/BTC-QLCS ngày 10/4/2018. Trong đó, thống nhất bàn giao toàn bộ diện tích đất là 17.637,12 m2 xây dựng tuyến đường giao thông từ ngã 3 Xóm Thổ tới cầu Tràng Kênh và cầu Tràng Kênh tại thị trấn Minh Đức, huyện Thủy Nguyên theo Quyết định giao đất số 5552/QĐ-UB ngày 17/12/2001 của UBND TP Hải Phòng về cho địa phương.

Đối với 2 cơ sở nhà, đất tại Khu đất khai thác mỏ đá vôi và Khu đất cầu cảng xuất nhà máy mới tại Tràng Kênh, thị trấn Minh Đức, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng (Mục 5 Văn bản số 4092/BTC-QLCS ngày 10/4/2018): Tổng diện tích đất được giao tại Quyết định số 759QĐ/UB ngày 23/6/1992 của UBND TP Hải Phòng là 2.617.398 m2 (gồm 03 khu vực: Khu vực 1 diện tích đất là 2.582.820 m2; Khu vực 2 diện tích đất là 16.900 m2 và Khu vực 3 diện tích đất là 17.669 m2. Tổng diện tích đất của 03 Khu vực này là 2.617.389 m2; sai số 9m2 so với tổng diện tích đất được giao tại Quyết định số 759QĐ/UB ngày 23/6/1992 là 2.617.398 m2). Hiện trạng quản lý, sử dụng như sau:

Phần diện tích đất 835.951,5 m2: UBND TP Hải Phòng đã thu hồi giao cho đơn vị khác quản lý, sử dụng.

Phần diện tích đất 1.054.480,3 m2 Cty Vicem Hải Phòng đang quản lý, sử dụng gồm: Khu đất cầu cảng xuất nhà máy mới với diện tích đất 12.584 m2 và khu đất khai thác mỏ đá vôi với diện tích đất là 1.041.896,30 m2.

Phần diện tích còn lại là 726.957,2 m2 là diện tích đất thuộc cao điểm lĩnh vực an ninh quốc phòng, đất giao thông dùng chung và diện tích mặt nước, bãi ven sông. Bộ Xây dựng thống nhất với đề xuất của Tổng Cty Vicem, Cty Vicem Hải Phòng tại Văn bản số 450/XMHP-QLDA ngày 18/4/2018 và ý kiến của UBND TP Hải Phòng tại Văn bản số 3087/UBND-DN ngày 30/5/2018 chuyển giao phần diện tích này về cho địa phương quản lý, xử lý theo quy định.

Đối với 01 cơ sở nhà, đất là đất xây dựng tuyến điện 110KV: Ngày 29/11/1997, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 1019/TTg về việc phê duyệt đầu tư dự án xây dựng Nhà máy xi măng Hải Phòng (mới), Tổng Cty Xi măng Việt Nam, Cty xi măng Hải Phòng đã tiến hành đầu tư xây dựng dây truyền sản xuất Nhà máy xi măng Hải Phòng (mới) trong đó bao gồm hệ thống đường điện 110KV từ Phương Đông (Quảng Ninh) về Nhà máy xi măng Hải Phòng (mới) để cung cấp điện phục vụ cho sản xuất.

Tuyến đường điện 110KV gồm 59 cột với tổng chiều dài 12,9km và tổng diện tích đất 3.797,9m2 (trong đó diện tích đất thuộc tỉnh Quảng Ninh là 2.399,85 m2 và diện tích đất thuộc TP Hải Phòng là 1.398,05m2); được đầu tư bằng vốn vay và vốn tự có của doanh nghiệp để hình thành tài sản. Giá trị đầu tư xây dựng tuyến đường điện 110KV: 18.466.466.492 đồng; giá trị còn lại tính đến ngày 01/01/2017 (thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp): 14.465.398.757 đồng.

Bộ Xây dựng, UBND tỉnh Quảng Ninh và TP Hải Phòng đã thống nhất với đề xuất của Tổng Cty Vicem, Cty Vicem Hải Phòng chuyển giao đất và tài sản trên đất về cho địa phương và cơ quan chuyên ngành quản lý, xử lý theo quy định.

Để đẩy nhanh tiến độ cổ phần hóa của Tổng Cty Vicem, Bộ Xây dựng đề nghị Bộ Tài chính cho ý kiến phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước của Tổng Cty Vicem đối với các cơ sở nhà, đất còn lại như sau:

Thống nhất phương án giữ lại tiếp tục sử dụng theo quy hoạch của địa phương và pháp luật có liên quan đối với 02 cơ sở nhà đất là Khu đất cầu cảng xuất Nhà máy mới với diện tích 12.584 m2 và Khu đất khai thác mỏ đá vôi với diện tích là 1.041.896,30m2 để phục vụ sản xuất kinh doanh của Tổng Cty Vicem và các đơn vị thành viên.

Thống nhất phương án bàn giao 01 cơ sở nhà, đất là phần diện tích 726.957,2 m2 tại Khu đất khai thác mỏ đá vôi và Khu đất cầu cảng xuất Nhà máy mới tại Tràng Kênh, thị trấn Minh Đức, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng về cho địa phương quản lý, xử lý theo quy định của pháp luật.

Đối với 01 cơ sở nhà, đất là tuyến đường điện 110KV: Đề nghị Bộ Tài chính báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định chuyển giao tài sản là đường điện 110 KV về ngành điện quản lý theo quy định của Luật Điện lực. Trong thời gian chờ chuyển giao, Vicem Hải Phòng tiếp tục quản lý, sử dụng cho đến khi có quyết định điều chuyển tài sản và thực hiện bàn giao theo quy định.

Huyền Trang