Tính đến ngày 25/02, tổng số tiền đã cam kết cho vay thuộc gói tín dụng 30.000 tỷ đồng là 10.796 tỷ đồng (đạt gần 36%), tổng dư nợ là 6.187 tỷ đồng (đạt 20,6%). Theo báo cáo về kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư tháng 2 và 2 tháng đầu năm 2015 của các đơn vị thuộc Bộ Xây dựng, tính đến ngày 25/02/2015, tổng số tiền đã cam kết.. Đọc tiếp