Phu luc 1 - Giấy xác nhận thực trạng chưa có nhà ở