Tiến độ thi công Tòa nhà 18T1, 18T2 Dự án The Golden An Khánh đến nay đã đang thi công sàn tầng 6 và tiếp tục triển khai thi công các công việc tiếp theo.

tiến độ the golden an khánh tiến độ the golden an khánh

TÒA NHÀ 18T2

tiến độ the golden an khánh tiến độ the golden an khánh tiến độ the golden an khánh