Tiến độ thi công Tòa nhà The golden an khánh18T2 đến ngày 17/01/2015:

1. Ram dốc số 2 lên xuống tầng hầm đã được thi công xong.

the golden an khánh

2. Bê tông sàn cos -0.95 phân khu I, II đã được thi công xong.
the golden an khánh

3. Gia công lắp dựng giàn giáo, coppha, cốt thép sàn cos 0.0 phân khu I, II.

the golden an khánh