Văn phòng UBND TP.HCM vừa cho biết, liên quan về chính sách hỗ trợ đối với nhà, công trình, vật kiến trúc thuộc sở hữu của hộ gia đình, cá nhân xây dựng trên đất không đủ điều kiện bồi thường về đất ở, Phó chủ tịch Trần Vĩnh Tuyến đã chấp thuận chủ trương và giao Hội đồng Thẩm định bồi thường TP hướng dẫn cụ thể chính sách hỗ trợ cho các quận, huyện để thực hiện đồng bộ, thống nhất, nhằm đẩy nhanh, hoàn thành tiến độ thực hiện đối với các dự án đang triển khai công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo Quyết định số 23/2015/QĐ-UBND của UBND TP đúng quy định.

TP.HCM: Xây dựng trên đất nông nghiệp có phép bị giải tỏa được đền bù 100%
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Để phù hợp với tình hình thực tiễn, giải quyết nhiều vướng mắc phát sinh trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của các quận – huyện trong thời gian qua theo hướng có lợi cho người bị thu hồi đất, giảm bớt các khiếu nại, khiếu kiện, đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và thu hồi đất, góp phần ổn định tình hình chính trị – kinh tế – xã hội trên địa bàn TP giai đoạn 2018 – 2020… các thành viên Hội đồng thống nhất báo cáo, trình UBND TP chính sách hỗ trợ đối với nhà, công trình, vật kiến trúc xây dựng trên đất nông nghiệp đối trường hợp khi xây dựng có giấy phép xây dựng tính bồi thường 100% giá trị xây dựng nhà, công trình, vật kiến trúc.

Trường hợp khi xây dựng không có giấy phép xây dựng nhưng xây dựng trước ngàỵ 15/10/1993, hỗ trợ 70% giá trị xây dụng nhà, công trình, vật kiến trúc; xây dựng trong khoảng thời gian từ ngày 15/10/1993 đến trước ngày 01/7/2004, hỗ trợ 50% giá trị xây dựng nhà, công trình, vật kiến trúc; xây dựng trong khoảng thời gian từ ngày 01/7/2004 đến trước ngày 01/7/2006, hỗ trợ 30% giá trị xây dựng nhà, công trình, vật kiến trúc.

Trường hợp xây dựng trước ngày 01/7/2006 nhưng tại thời điểm xây dựng vi phạm quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được công bố hoặc vi phạm hành lang bảo vệ các công trình hạ tầng kỹ thuật đã được cắm mốc hỗ trợ 50% mức bồi thường, hỗ trợ của trường hợp không vi phạm;

Xây dựng từ ngày 01/7/2006 trở về sau không tính hỗ trợ.

BT