Trong tháng 2/2020, cơ quan chuyên môn huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang đã tiến hành cấp hơn 200 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, với diện tích hơn 57 nghìn m2.

Việt Yên (Bắc Giang): Hơn 200 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được cấp trong tháng 2

Cụ thể, cấp 94 giấy lần đầu đất đấu giá với diện tích hơn 12 nghìn m2; 12 giấy lần đầu đất dịch vụ với diện tích 931m2; 63 giấy lần đầu (cấp giấy theo Chỉ thị 04) với diện tích gần 14 nghìn m2; 02 giấy lần đầu đất vườn, ao với diện tích hơn 840m2; 37 giấy cấp đổi khác với diện tích hơn 29 nghìn m2.

Theo lũy kế, đến nay, UBND huyện Việt Yên đã cấp được gần 300 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với diện tích 62,8 nghìn m2. Trong đó, 144 giấy lần đầu đất đấu giá với diện tích hơn 17 nghìn m2; 15 giấy lần đầu đất dịch vụ với diện tích 1 nghìn m2; 65 giấy lần đầu (cấp giấy theo Chỉ thị 04) với diện tích hơn 14 nghìn m2; 03 giấy lần đầu đất vườn, ao với diện tích 1 nghìn m2; 37 giấy cấp đổi khác với diện tích hơn 29 nghìn m2.

Trong thời gian tới, huyện Việt Yên sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về đất đai. Từ đó nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của các cá nhân, hộ gia đình, tổ chức, doanh nghiệp trong công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Thân Nam

Theo