Vừa qua, Bộ Xây dựng đã có văn bản gửi Văn phòng Chính phủ về việc lấy ý kiến về Báo cáo số 271/BC-UBND ngày 15/10/2018 của UBND TP Hà Nội.

Ý kiến của Bộ Xây dựng về báo cáo của UBND TP Hà Nội
Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)

Trước đó, Bộ Xây dựng nhận được Văn bản số 10241/VPCP-NN ngày 22/10/2018 của Văn phòng Chính phủ về việc lấy ý kiến về Báo cáo số 271/BC-UBND ngày 15/10/2018 của UBND TP Hà Nội về tình hình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người mua nhà tại các dự án phát triển nhà ở, khu đô thị mới trên địa bàn TP Hà Nội theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 317/TB-VPCP ngày 27/8/2018 của Văn phòng Chính phủ (Báo cáo 271/BC-UBND).

Cụ thể, Bộ Xây dựng đề nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp cùng các bộ, ngành liên quan rà soát, nghiên cứu các quy định của pháp luật hiện hành (trong đó có Thông báo số 327/TB-VPCP ngày 22/8/2013 và Văn bản số 550/VPCP-KTN ngày 22/01/2015 của Văn phòng Chính phủ) liên quan đến cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà (trong đó có việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà cho người mua nhà tại các dự án phát triển nhà ở) để sửa đổi, đề xuất việc bổ sung quy định và tổ chức thực hiện theo quy định của pháp luật.

Huyền Trang