(Xây dựng) – HĐND tỉnh Yên Bái vừa ban hành Nghị quyết số 39/NQ-HĐND thông qua danh mục dự án cần thu hồi đất, dự án cần chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ năm 2019 và sửa đổi một số nghị quyết của HĐND tỉnh thông qua danh mục dự án cần thu hồi đất, dự án cần chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng.

Yên Bái sẽ thu hồi 2.534 ha đất tại 354 dự án
Nghị quyết về việc thu hồi 2.500 ha đất đã được HĐND tỉnh Yên Bái thông qua tại Kỳ họp thứ 11.

Nghị quyết này thông qua danh mục dự án cần thu hồi đất theo quy định tại khoản 3, Điều 62, Luật đất đai, gồm 354 dự án với tổng diện tích là 2.534,75 ha; Danh mục dự án thuộc đối tượng quy định tại khoản 3, Điều 62, Luật đất đai cần chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ gồm 157 dự án với diện tích đất cần chuyển mục đích là 147,76 ha (Trong đó: Diện tích đất trồng lúa là 111,41 ha, diện tích đất rừng phòng hộ là 36,35 ha); Danh mục dự án thuộc đối tượng quy định tại Điều 61, khoản 1 và 2, Điều 62, Luật đất đai cần chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa gồm 07 dự án với diện tích đất cần chuyển mục đích là 18,58 ha; Danh mục dự án sử dụng đất thông qua hình thức nhận chuyển nhượng, thuê quyền sử dụng đất; nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất để sản xuất, kinh doanh; giao đất, hợp thức hóa cho hộ gia đình, cá nhân cần chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, gồm 52 dự án với diện tích đất cần chuyển mục đích là 8,96 ha.

Sửa đổi 09 nghị quyết của HĐND tỉnh thông qua danh mục dự án cần thu hồi đất, dự án cần chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng bao gồm: Sửa đổi tên, quy mô diện tích, loại đất của 04 dự án tại khoản 1 và 2, Điều 1, Nghị quyết số 27/2015/NQ-HĐND ngày 15/12/2015 của HĐND tỉnh Yên Bái; Sửa đổi quy mô diện tích, loại đất của 05 dự án tại khoản 1, 3 và 4, Điều 1, Nghị quyết số 53/2016/NQ-HĐND ngày 23/12/2016 của HĐND tỉnh Yên Bái; Sửa đổi tên, quy mô diện tích của 01 dự án tại khoản 1 và 2 Điều 1, Nghị quyết số 12/2017/NQ-HĐND ngày 10/4/2017 của HĐND tỉnh Yên Bái; Sửa đổi quy mô diện tích, loại đất của 03 dự án tại Điều 3 Nghị quyết số 32/2017/NQ-HĐND ngày 25/7/2017 của HĐND tỉnh Yên Bái; Sửa đổi tên, quy mô diện tích, loại đất của 21 dự án tại khoản 1 và 2, Điều 1, khoản 2, Điều 2 Nghị quyết số 48/NQ-HĐND ngày 14/12/2017 của HĐND tỉnh Yên Bái.

Sửa đổi tên, quy mô diện tích của 03 dự án tại khoản 1 và 2 Điều 1, Nghị quyết số 43/NQ-HĐND ngày 26/8/2016 của HĐND tỉnh Yên Bái; Điều 1, Nghị quyết số 03/2016/NQ-HĐND ngày 22/4/2016 của HĐND tỉnh Yên Bái; Sửa đổi quy mô diện tích của 03 dự án tại khoản 1 và 2, Điều 1; khoản 1 Điều 2, Nghị quyết số 02/NQ-HĐND ngày 10/4/2018 của HĐND tỉnh Yên Bái; Sửa đổi tên, quy mô diện tích, loại đất của 06 dự án tại khoản 1 và 2, Điều 1, Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 02/8/2018 của HĐND tỉnh Yên Bái; Sửa đổi tên, quy mô diện tích, loại đất của 01 dự án tại khoản 1 và 2, Điều 1, Nghị quyết số 10/2014/NQ-HĐND ngày 17/7/2014 của HĐND tỉnh Yên Bái.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Yên Bái khoá XVIII – Kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 8/12/2018.

Mai Thu